“HER ANNE BİR OKUL” Programı Üsküdar’da Başlıyor

SEVGİ ve ERDEME DAYALI GÜÇLÜ BİR TOPLUM için  BİR TEMEL EĞİTİM MODELİ : “HER ANNE BİR OKUL”

Dünyamız güvenli ve yaşanabilir olmaktan hızla uzaklaşıyor. İnsan onuruna yakışan, adalet, barış ve esenlik içinde bir yaşam için temel değerleri sevgi, erdem ve adalet olan güçlü bir toplumu oluşturma yönünde köklü bir toplumsal değişime ihtiyaç var. “HER ANNE BİR OKUL” programı bu amaçla, insan gelişimi ile toplumsal gelişim arasındaki dinamik bağdan yola çıkarak, “elbirliğiyle gerçekleştirilecek köklü bir sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik değişim için en elverişli başlangıç noktası erken çocukluk eğitimidir” şeklinde ifade edilen bilimsel gerçeğe dayanılarak, sevgiye, erdeme ve adalete dayalı güçlü bir toplumu, insan gelişimi temelinde yapılandırmak için geliştirilmiş bir erken müdahale ve toplumsal değişim projesidir.

Temel Çıkış Noktası:

Toplumda sevginin, erdemin ve adaletin kuşatıcılığı, kurumsal düzenleme ve pratiklerle, yani siyasetle değil, bu davranış nitelikleri üzerine kurulmuş şahsiyet yapılarına sahip öznelerle mümkündür. Sevgi ve erdemin fert düzeyindeki temelleri olan içsel özgürlük, sevgi, güven, sorumluluk, özdenetim, adalet v.b. davranış özelliklerinin,  her alanda toplumsal yaşamı  şekillendirici iç dinamikler haline gelebilmeleri için bu şahsiyet özelliklerinin, fertlerin erken çocukluk gelişimi sürecinde,  davranışların temel nitelikleri olarak benliğe mal edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra bilinen bir gerçektir ki, sağlıklı, erdemli, başarılı, üretken ve güçlü şahsiyetler ancak mutlu ve huzurlu ailelerde yetişir.

Aile fertlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamada, ailenin sürdürülebilirliğinin temininde, aileyi bir arada tutmada; ailede kişilerarası ilişkileri ve gündelik hayatı düzenleme ve ortak hedefleri belirlemede odak kişi kadındır; öte yandan, çocukların biyo-psiko-sosyal ve ahlaki gelişimini destekleme ve eğitimlerini belirli kültürel ve ahlaki kodlar çerçevesinde yönlendirmede en etkili kişi annedir.

 “Genel Sistem Teorisi” ne göre ailede bir kişinin değişmesi, ardışık değişmelerle ailenin değişmesine, ailelerin değişmesi toplumun değişmesine ve giderek daha büyük sistemlerin değişmesine yol açar.

Bu gerçeklerden yola çıkarak,  sağlıklı, mutlu ve sürdürülebilir ailelerin kurulması; gelecek nesillerin eleştirel, analitik ve yaratıcı düşünme, muhakeme açıklığı gibi zihinsel özelliklere, özgüvene, iradeye ve girişimci bir ruha; sağlıklı, güçlü ve üretken şahsiyetlere, sağlam karakterlere sahip fertler olarak yetiştirilmesi yanında, artan kadınlık bilinci ve gücüyle, sivil toplum çalışmalarında, ekonomi alanında ve siyasette yer alarak toplumda sosyal sorumluluğun, ahlaki ve vicdani duyarlılığın gelişmesi yönünde daha etkili varlık gösterebilmeleri için kadınlara, özellikle de her kuşağın genç kızlarına, belirtilen amaçlara yönelik ileri bir formasyon kazandıran bir eğitim verilmesi, geleceğe dair söz konusu beklentiler çerçevesinde toplumda yatay ve dikey doğrultuda değişim yaratacaktır.

Bu düşünceler çerçevesinde bir eğitim modeli olarak yapılandırılan  “ HER ANNE BİR OKUL “  programı, irfani anlam dünyasından beslenen temel felsefesi,  bilimsel çıkış noktası, yakın ve uzak hedefleriyle; sistemli bilgilerden oluşan kapsamlı, çok yönlü, bütünlüklü müfredatıyla, toplumun halihazır eğitim ihtiyaçlarına cevap veren özgün ve etkili bir eğitim modelidir.

Programın İçeriği :

 • İnsan Olmak, İnsan Kalmak
 • Kendini Bilme ve Şahsiyet Tekamülü
 • Benlik Bilinci ve Duyguların Yönetimi
 • Toplumsal Değişme ve Kadın
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi ve Eğitimi
 • İnsanda Kişilik Gelişimi
 • İnsanda Karakter Formasyonu
 • Adaletin Temel Dinamikleri: Sevgi ve Erdem Odaklı Davranış
 • Ruh Sağlığı Ve Normal Dışı Davranışlar
 • Bireyi Şekillendiren Psikolojik, Toplumsal ve Küresel Süreçler
 • Kültür- Kişilik İlişkileri
 • Duygu Okulu Olarak Aile
 • Sağlıklı ve Güçlü Ailenin Temel Özellikleri
 • İletişim Becerileri
 • İnsan İlişkileri
 • Aile İçi Çatışmalar ve Çatışma Çözme Becerileri
 • Aileyi Tehdit Eden Bireysel Toplumsal ve Küresel Faktörler
 • Kültürel, Siyasi, Ekonomik, Psikolojik ve Ekolojik Sonuçları ile Küreselleşme
 • Tüketim Davranışı ve Çevre Bilinci
 • İslam İnancının Temel İlkeleri ve Modernite
 • Sivil İnisiyatif Geliştirme ve Sosyal Girişimcilik
 • Toplumsal Hizmet ve Gönüllü Örgütsel Çalışmada Temel İlkeler
 • vb…

Programda, yukarıda belirtilen konular, alt başlıklarla detaylandırılarak işlenmektedir.

Özellikle genç kızlar olmak üzere bütün kadınlar için geliştirilmiş, irfani ve bilimsel referanslı, insan ve aile merkezli ve toplum temelli bir eğitim programı olarak bu program;  “Eğitim üretim içindir” paradigması ve pozitivizm çerçevesinde düzenlenen ve mevcut sistemin sürdürülmesi adına profesyoneller yetiştirmeye odaklanan Milli Eğitim Sistemimizin kapsamı dışında kalan, “insanı” ve “insanlığı” geliştirme gibi önemli bir eğitim ihtiyacına da cevap vermektedir.

Vakfımız İNSAN GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI tarafından yaygın eğitim olarak 27 yıldan beri  uygulanmakta olan “HER  ANNE  BİR  OKUL”  Programı ile yaklaşık 18000 kişiye eğitim desteği verilmiştir. Bu uzun tecrübeden devşirilen inanç, umut ve güvenle, başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, genç kız ve kadınlara ulaştırılmaya devam etmektedir.

                                                                                                                                                                                                                          Necla Koytak  Pedagog-Yazar

Genel Sekreter- İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV)

Her Anne Bir Okul